Έλεγχοι

  • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σε εισηγμένες και μή εισηγμένες εταιρείες

Πέρα από την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, μέσω του εσωτερικού ελέγχου μας δίνεται η δυνατότητα να διενεργήσουμε μία αναλυτική επισκόπηση των οικονομικών και δοικητικών συστημάτων , να ανακαλύψουμε πιθανές προβληματικές περιοχές και να προτείνουμε λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την λειτουργία της επιχείρησης.

  • Ειδικοί Έλεγχοι

Ειδικοί έλεγχοι  σε συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα  π.χ. ΦΠΑ, χαρτόσημο καθώς και σε λοιπά οικονομικά και λειτουργικά αντικείμενα (διαθέσιμα, διαδικασίες διαχείρισης προσωπικού,παραγωγή, θυγατρικές).

Επικοινωνία

ΚΑΝΤΑΣ Α.Ε
Παύλου Μελά 20
Σέρρες, 62123
Ελλάδα

τηλ: (0030)2321099580-9
fax: (0030)2321063654

Best viewed with Google Chrome or Internet Explorer

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΝΤΑΣ Α.Ε.