Υποχρέωση γνωστοποίησης στοιχείων επενδύσεων

2015-10-02 10:55

Αριθμ. 76008/22.12.2014
Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους

Αριθμ. 76008

(ΦΕΚ Β' 3653/31-12-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α' 8).

2. Τις διατάξεις της περ. Δ' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.3299/2004 (ΦΕΚ Α' 261).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4242/2014 (ΦΕΚ Α'50).

4. Το Π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α' 83), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α' 85).

6. Την υπ'αριθμ. 49901/21.11.2012 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 47718/8.11.2011 Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου επέλευσης των συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων (ως προς τις θέσεις απασχόλησης) των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ'αριθμ. 460175/29.10.2012 απόφαση (Β' 3003)» (ΦΕΚ Β'3076).

7. Την υπ' αριθμ. 53517/10.12.2012 υπουργική απόφαση «Έλεγχος τήρησης μακροχρόνων υποχρεώσεων, επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011» (ΦΕΚ Β'3341).

8. Την υπ' αριθμ. 20283/3.5.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 1518).

9. Την υπ' αριθμ. 2106/31.1.2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 183).

10. Την υπ' αριθμ. 2/88585/0022/21.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 592).

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

12. Το Π.δ. 118/2013 (Α'152) 85/2012 «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 (Α' 141) -Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

13. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185).

14. Το Π.δ. 89/2014 (Α'134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Το Π.δ. 158/2014 (Α'240) «Διορισμός Υπουργών».

16. Την υπ' αριθ. 54169/31-10-2014 (Β' 2944) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τήρηση μακροχρονίων υποχρεώσεων


1. Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1992 οφείλουν μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριετίας σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με την κατάταξη του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 μετά την 1-1-2007 και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ, οφείλουν να υποβάλλουν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων καθώς και της εγκριτικής απόφασης.

2. Τα στοιχεία αυτά, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, θα υποβάλλονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση εκάστου έτους από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος των πέντε (5) ή τριών (3) ετών αντιστοίχως.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής στοιχείων


1. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 υποχρεούνται στην ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του Παραρτήματος Ι στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ - Επ), υπό τη μορφή αιτήματος ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων. Στοιχεία του Παραρτήματος Ι που δεν μπορούν να επισυναφθούν στο αίτημα ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων ως ηλεκτρονικά αρχεία, σαρώνονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται ως αρχεία εικόνας.

2. Η συμπλήρωση του συνόλου των σχετικών πεδίων του αιτήματος ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων στο ΠΣΚΕ-Επ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την εγκριτική απόφαση για την υπαγωγή και για την ολοκλήρωση της επένδυσης είναι υποχρεωτική.

3. Κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων, οι επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα ακόλουθα έγγραφα:

α. εκτύπωση του παραγόμενου από το ΠΣΚΕ-Επ αιτήματος ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων, στο οποίο τίθεται η πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης και

β. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στο ΠΣΚΕ-Επ είναι αληθή.

Η αρμόδια για τον έλεγχο των στοιχείων Υπηρεσία υποχρεούται στην τήρηση φυσικού αρχείου μόνο των ανωτέρω, υπό στ. α' και β', εγγράφων.

4. Η μη ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του Παραρτήματος Ι υπό τη μορφή αιτήματος ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων στο ΠΣΚΕ - Επ ισοδυναμεί με αθέτηση της υποχρέωσης της παρ. 1 του άρθρου 1.

5. Επιχειρήσεις που κατά το έτος 2013 υπέβαλαν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 53517/10.12.2012 υπουργική απόφαση στοιχεία εμπρόθεσμα (ήτοι έως 30-09-2013) ή εκπρόθεσμα (έως 30-01-2014) σε έντυπη μορφή, οφείλουν να τα επανυποβάλουν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, επισυνάπτοντας το αποδεικτικό της έντυπης υποβολής (αριθμός πρωτοκόλλου).

6. Επιχειρήσεις που κατά το έτος 2014 υπέβαλαν σε έντυπη μορφή στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 53517/10.12.2012 υπουργική απόφαση στοιχεία έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, υποχρεούνται να τα υποβάλουν εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1. Οι επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να αιτηθούν και να παραλάβουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία με αναφορά του σχετικού αποδεικτικού υποβολής τους (αριθμός πρωτοκόλλου).

Άρθρο 3
Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων


1. Καθιερώνεται ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1.

2. Ο έλεγχος τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 διενεργείται στο πλαίσιο τακτικών διοικητικών ελέγχων ετησίως, σε τυχαίο δείγμα που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνολικού αριθμού των υπόχρεων επιχειρήσεων.

3. Εφόσον από το διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων προκύπτει η μη τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1992 καθώς και της εγκριτικής απόφασης, διενεργείται έκτακτος επιτόπιος έλεγχος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 10 του Π.Δ. 33/2011.

4. Τα Όργανα Ελέγχου ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του Π.Δ. 33/2011.

5. Οι αποζημιώσεις των ελεγκτών για τη διενέργεια των διοικητικών καθώς και των επιτόπιων ελέγχων των παρ. 2 και 3 ορίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. 2/88585/0022/21.12.2012 (ΦΕΚ Υ,Ο,Δ,Δ, 592) κοινή υπουργική απόφαση.

6. Ο έλεγχος τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 ορίζεται και διενεργείται με ευθύνη της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας.

Άρθρο 4
Κυρώσεις


Σε περίπτωση μη υποβολής των στοιχείων του Παραρτήματος Ι σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 ή σε περίπτωση υποβολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Στοιχεία ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων


1. Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία της επιχείρησης:
1. Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασης του (τελευταίο καταστατικό κ.λπ.).
II. Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής - εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή/ και αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. κλπ).
III. Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
IV. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου.
V. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.

2. Στοιχεία τεκμηρίωσης των θέσεων απασχόλησης:
I. Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) υποβληθέντων στο ΙΚΑ για το τελευταίο έτος (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ.).
II. Αντίγραφα υποβληθέντων Ε7Δ).
III. Αντίγραφα πτυχίων των νέων θέσεων των πτυχιούχων (για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/11).
IV. Καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας.

3. Οικονομικά στοιχεία του φορέα.
I. Ισολογισμός τελευταίου οικονομικού έτους.
II. Ε3 του τελευταίου οικονομικού έτους.
III. Ισοζύγιο 4ου βαθμού 31/12 υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και τον Οικονομικό Δ/ντή ή τον Λογιστή της επιχείρησης.
IV. Βεβαίωση του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος με το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

4. Στοιχεία λειτουργίας της επένδυσης.
I. Η πλέον πρόσφατη άδεια λειτουργίας της επένδυσης που έχει ενισχυθεί (Άδεια λειτουργίας για επενδύσεις μεταποίησης, ενημερωτικά σημειώματα τελευταίου έτους εκδοθέντα από ΛΑΓΗΕ για επενδύσεις ΑΠΕ, Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ για επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού, Βεβαίωση και Διάγραμμα παλετοθέσεων με υπογραφή από Μηχανικό για επενδύσεις στον τομέα των Logistics, άδεια λειτουργίας για Parking).
II. Bεβαίωση δυναμικότητας της επένδυσης, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό.

5. Στοιχεία Ισχύος Μηχανημάτων HP ή KW της επένδυσης.
I. Πίνακας καταγραφής όλων των εγκατεστημένων Μηχανημάτων του Μηχανολογικού Εξοπλισμού [Κατασκευαστής/Τύπος Εξοπλισμού/Ετος Κατασκευής/Serial Number/Ισχύς (Hp ή KW)].
II. βεβαίωση ισχύος μηχανημάτων της επένδυσης, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό.

6. Στοιχεία δημοσιότητας.
Φωτογραφία της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.4242/2014 μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας.

7. Στοιχεία παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων από το Ε.Τ.Π.Α. επενδύσεων.
I. Στοιχεία για την παρακολούθηση των έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Τ.Π.Α. (απολογιστική έκθεση προόδου κ.λπ.).

8. Λοιπά κατά περίπτωση στοιχεία που πιστοποιούν την τήρηση τυχόν ειδικών όρων των εγκριτικών αποφάσεων για την υπαγωγή και για την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Πίσω

Επικοινωνία

ΚΑΝΤΑΣ Α.Ε
Παύλου Μελά 20
Σέρρες, 62123
Ελλάδα

τηλ: (0030)2321099580-9
fax: (0030)2321063654

 

Best viewed with Google Chrome or Internet Explorer

Designed by Kantas s.a.