Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015

2015-01-12 11:21

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015»

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. Ε40/10/15-1-2014 Γ.Ε.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015- 12/2015

ΜΗΝΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

 

ΜΗΝΑΣ

    ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.

ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΑΠΟ

ΕΩΣ

 

 

ΑΠΟ

ΕΩΣ

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

 

02/02/2015

 

02/03/2015

 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

 

01/02/2015

 

02/03/2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

02/03/2015

31/03/2015

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

01/03/2015

31/03/2015

ΜΑΡΤΙΟΣ

01/04/2015

30/04/2015

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

01/04/2015

30/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

04/05/2015

02/06/2015

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

01/05/2015

02/06/2015

ΜΑΙΟΣ

02/06/2015

30/06/2015

 

ΜΑΙΟΣ

01/06/2015

30/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

01/07/2015

31/07/2015

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

01/07/2015

31/07/2015

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

03/08/2015

31/08/2015

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

01/08/2015

31/08/2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

01/09/2015

30/09/2015

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

01/09/2015

30/09/2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

01/10/2015

02/11/2015

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

01/10/2015

02/11/2015

 

 

 

 

 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

02/11/2015

30/11/2015

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

01/11/2015

30/11/2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

01/12/2015

04/01/2016

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

01/12/2015

04/01/2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

04/01/2016

01/02/2016

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

01/01/2016

01/02/2016


 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. *

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 - 12/2015.

 

Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.*

( Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε. )

 

Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

 

ΑΠΟ

 

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2015

 

01/03/2015

-

31/03/2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2015

 

01/04/2015

-

30/04/2015

ΜΑΡΤΙΟΣ

2015

 

01/05/2015

-

02/06/2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2015

 

01/06/2015

-

30/06/2015

ΜΑΙΟΣ

2015

 

01/07/2015

-

31/07/2015

ΙΟΥΝΙΟΣ

2015

 

01/08/2015

-

31/08/2015

ΙΟΥΛΙΟΣ

2015

 

01/09/2015

-

30/09/2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2015

 

01/10/2015

-

02/11/2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2015

 

01/11/2015

-

30/11/2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2015

 

01/12/2015

-

04/01/2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2015

 

01/01/2016

-

01/02/2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2015

 

01/02/2016

-

29/02/2016

* Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. Ι.Κ.Α. — Ε.Τ.Α.Μ. 19/2010).

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

(δεν αφορά το Δημόσιο ,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α )


ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

02/02/2015

02/03/2015

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/02/2015

02/03/2015

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

(δεν αφορά το Δημόσιο ,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α )


 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

 

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

02/03/2015

31/03/2015

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

 

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/03/2015

31/03/2015

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

(δεν αφορά το Δημόσιο ,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α )


 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/04/2015

30/04/2015

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/04/2015

30/04/2015

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

(δεν αφορά το Δημόσιο ,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α )


 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

04/05/2015

02/06/2015

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/05/2015

02/06/2015

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΙΟΣ 2015

(δεν αφορά το Δημόσιο ,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α )


 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

02/06/2015

30/06/2015

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/06/2015

30/06/2015

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

(δεν αφορά το Δημόσιο ,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α )


ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/07/2015

31/07/2015

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/07/2015

31/07/2015

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

(δεν αφορά το Δημόσιο ,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α )


ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

03/08/2015

31/08/2015

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/08/2015

31/08/2015

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

(δεν αφορά το Δημόσιο ,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α )


 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/09/2015

30/09/2015

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/09/2015

30/09/2015

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

(δεν αφορά το Δημόσιο ,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α )


 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/10/2015

02/11/2015


ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/10/2015

02/11/2015

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

(δεν αφορά το Δημόσιο ,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α )


 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

02/11/2015

30/11/2015

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/11/2015

30/11/2015

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

(δεν αφορά το Δημόσιο ,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α )


ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/12/2015

04/01/2016

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/12/2015

04/01/2016

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

(δεν αφορά το Δημόσιο ,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α )


 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

 

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

04/01/2016

01/02/2016

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε )

 

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/01/2016

01/02/2016

 

Πίσω

Επικοινωνία

ΚΑΝΤΑΣ Α.Ε
Παύλου Μελά 20
Σέρρες, 62123
Ελλάδα

τηλ: (0030)2321099580-9
fax: (0030)2321063654

 

Best viewed with Google Chrome or Internet Explorer

Designed by Kantas s.a.