Κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους

2015-03-04 11:20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 Αρθρο 2. Καθορισμός μεγέθους οντο τήτων  

 

 

1. Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου. 

2. Πολύ μικρές οντότητες.
Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:  
α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.  
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.  
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.  

3. Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ. 

4. Μικρές οντότητες.
Μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:  
α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.  
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.  
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.  

5. Μεσαίες οντότητες.
Μεσαίες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές οντότητες και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:  
α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.  
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.  
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.  

6. Μεγάλες οντότητες.
Μεγάλες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:  
α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.  
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.  
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.  

Συνοπτικά, στον ακόλουθο πίνακα :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατηγοριοποίηση οντοτήτων

 

1.«Πολύ Μικρές»

2. «Μικρές»

3. «Μεσαίες»

4. «Μεγάλες»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Όσες δεν υπερβαίνουν τα 2 από τα 3 κατωτέρω κριτήρια

όσες δεν  είναι «πολύ μικρές» και δεν υπερβαίνουν τα 2 από τα 3 κατωτέρω κριτήρια

όσες δεν  είναι «μικρές» και δεν υπερβαίνουν τα 2 από τα 3 κατωτέρω κριτήρια

όσες υπερβαίνουν τα 2 από τα 3 κατωτέρω κριτήρια

1.Σύνολο Ενεργητικού

350.000 €

4.000.000 €

20.000.000 €

20.000.000 €

2.Ύψος Κύκλου Εργασιών

700.000 €

8.000.000 €

40.000.000 €

40.000.000 €

3.Μέσος ετήσιος όρος απασχολούμενων

10 άτομα

50 άτομα

250 άτομα

250 άτομα

 

7. Το ποσό του κονδυλίου «Σύνολο ενεργητικού» και το καθαρό ποσό του κονδυλίου «Κύκλος εργασιών» που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο είναι εκείνα των αντίστοιχων κονδυλίων των υποδειγμάτων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ως εξής:  
α) «Σύνολο ενεργητικού» είναι το ποσό του κονδυλίου «Σύνολο ενεργητικού» του υποδείγματος ισολογισμού Β.1.1 ή Β.1.2 ή Β.5, αναλόγως.
β) «Κύκλος εργασιών» είναι το ποσό του κονδυλίου «Κύκλος εργασιών (καθαρός)» του υποδείγματος της Κατάστασης αποτελεσμάτων Β.2.1 ή Β.2.2 ή Β.6, αναλόγως.  
 

8. Σε περίπτωση περιόδου διαφορετικής του δωδεκάμηνου, ο κύκλος εργασιών για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου υπολογίζεται κατ’ αναλογία σε ετήσια βάση.

9. Όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών κριτηρίων των παραγράφων 2 και 4 έως 6 ή το κριτήριο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους σκοπούς εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτού του νόμου η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων. 

10. Οι οντότητες της παραγράφου 2(δ) του άρθρου 1, όταν δεν είναι οντότητες της παραγράφου 2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1, εντάσσονται στις «μεγάλες» οντότητες.

Πίσω

Επικοινωνία

ΚΑΝΤΑΣ Α.Ε
Παύλου Μελά 20
Σέρρες, 62123
Ελλάδα

τηλ: (0030)2321099580-9
fax: (0030)2321063654

 

Best viewed with Google Chrome or Internet Explorer

Designed by Kantas s.a.