Χρόνος διαφύλαξης αρχείων

2015-11-02 13:46

Διαφύλαξη Λογιστικών Αρχείων ( Άρθρο 7 Ν.4308/2014 Ε.Λ.Π.)

Άρθρο 7  Νόμου

1.Το σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα τηρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου διαφυλάσσονται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από:

α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου.

β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία.

2. Τα λογιστικά αρχεία μπορούν να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή, εφόσον υπάρχει σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών, για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου.

3. Ειδικά για κάθε τιμολόγιο, διαφυλάσσονται επιπλέον τα δεδομένα που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του περιεχομένου του, σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος άρθρου.

Από Πολ 1003/2015

Παράγραφος 1 

7.1.1 Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στις προθεσμίες φύλαξης των λογιστικών αρχείων. 

7.1.2 Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν ορίζεται ο τόπος τήρησης και διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων. Συνεπώς αυτά μπορούν να τηρούνται και να φυλάσσονται οπουδήποτε, ακόμη και κατά την διάρκεια της περιόδου που αφορούν, με την προϋπόθεση να επιδεικνύονται και να δίνονται στον έλεγχο όταν αυτά ζητηθούν, εντός ευλόγου χρόνου. Σημειώνεται ωστόσο ότι άλλα νομοθετήματα δύναται να ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο το θέμα της διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων (σχετικές και οι διατάξεις του της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4174/2013). 

Παράγραφος 2 

7.2.1 Η παράγραφος αυτή παρέχει τη δυνατότητα διαφύλαξης σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη ή ηλεκτρονική) των τηρούμενων λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης αυτών (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά). 

7.2.2 Παρέχεται η δυνατότητα, για τους σκοπούς αυτού του νόμου, αρχεία που αρχικά δημιουργούνται σε έντυπη μορφή να ψηφιοποιούνται και να φυλάσσονται στη νέα μορφή ακόμα και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε τρέχουσας περιόδου

7.2.3 Η δυνατότητα διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων σε ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, παρέχεται για το σύνολο των τηρούμενων, εκδιδόμενων και λαμβανόμενων λογιστικών αρχείων (βιβλίων και παραστατικών κατά περίπτωση, μετά την 31η  Δεκεμβρίου 2014. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται επίσης και για τα παραστατικά (στοιχεία) με ημερομηνία έκδοσης πριν την 1/1/2015 αλλά δεν παρέχεται για τα τηρούμενα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 βιβλία. 

Βασικά Συμπεράσματα ( Οκτώβριος 2015)

·         Η πενταετία είναι στην ουσία 6 χρόνια από το κλείσιμο της χρήσης ( εκτός αν δοθεί παράταση με κάποια ειδική διάταξη).

·         Αν υπάρχει έλεγχος σε εξέλιξη ή εκκρεμούν οφειλές από φορολογικό έλεγχο τα χρονικά όρια παρατείνονται.

·         Στις 31.12.2013 έχουν παραγραφεί οι χρήσεις έως της 31.12.2007 ( εξαιρούνται οι εταιρίες για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί εντολή ελέγχου έως της 31.12.2013).

·         Στις 31.12.2014 έχουν παραγραφεί οι χρήσεις έως την 31.12.2008, για όσους δεν ήταν σε «έλεγχο».

·         Σε περιπτώσεις περαίωσης μπορούν τα καταστραφούν τα αρχεία έως την 31.12.2005.

Πίσω

Επικοινωνία

ΚΑΝΤΑΣ Α.Ε
Παύλου Μελά 20
Σέρρες, 62123
Ελλάδα

τηλ: (0030)2321099580-9
fax: (0030)2321063654

 

Best viewed with Google Chrome or Internet Explorer

Designed by Kantas s.a.