«Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2014, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.»

2014-04-28 10:49

   Αποφ. 9727/204/2014 «Καθορισμός της 1 ης Μαΐου 2014, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.»

(ΦΕΚ928, τεύχος Β' της 14.4.2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του A.N. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1 ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Φ.Ε.Κ. Α’ 85).
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α’ 98) και ιδίως το άρθρο 90, όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. Α’ 163), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  4. Την υπ’ αριθ. 22365/97/5-7-2013 (ΦΕΚ 1667 Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου»,

αποφασίζουμε:

  1. Καθορίζουμε την 1 η Μαΐου 2014 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές.
  2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014

Πίσω

Επικοινωνία

ΚΑΝΤΑΣ Α.Ε
Παύλου Μελά 20
Σέρρες, 62123
Ελλάδα

τηλ: (0030)2321099580-9
fax: (0030)2321063654

 

Best viewed with Google Chrome or Internet Explorer

Designed by Kantas s.a.